::งานนโยบายและแผน::
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2567 PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 03 July 2020 07:40

1. คู่มือการกรอกแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ (ณ วันที่ มิ.ย. 65)

2. ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

3. ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง)

4 ง.11 (โครงการหารายได้)

5. แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

Last Updated on Wednesday, 06 July 2022 04:10
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:03

คลิกที่นี่...

Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 09:34
 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2563-2565 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 05:01

คลิกที่นี่...

Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 09:38
 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561-2565 PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 22 July 2019 04:54

คลิกที่นี่...

 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 26 February 2019 04:19

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการฝึกอบรมสัมมนา (ธ.ค.61)

อัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง ซ่อมแซม (ธ.ค.61)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 04:27
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6